Anunț de recrutare și selecție a specialiștilor (asistent medical comunitar/mediator sanitar) – grup țintă pe componenta de asistență medicală comunitară - runda a II.-a

PROIECT: CREAREA ŞI IMPLEMENTAREA SERVICIILOR COMUNITARE INTEGRATE PENTRU COMBATEREA SĂRĂCIEI ŞI A EXCLUZIUNII SOCIALE, POCU/375/4/22/122607

Dosarele de înscriere în vederea recrutării şi selecţiei specialiştilor - asistent medical comunitar şi mediator sanitar - grup ţintă, care vor face parte din echipa comunitară integrată, în cadrul Proiectului CREAREA ŞI IMPLEMENTAREA SERVICIILOR COMUNITARE INTEGRATE PENTRU COMBATEREA SĂRĂCIEI ŞI A EXCLUZIUNII SOCIALE, POCU/375/4/22/122607 se depun la coordonatorul judeţean al activităţii de asistenţă medicală comunitară de la sediul DSP Judeţeană/ persoana cu atribuţii, de coordonare judeţeană a activităţii de asistenţă medicală comunitară pentru cazurile în care nu este desemnat un coordonator judeţean conform legislaţiei specifice.

DENUMIREA POZIŢIILOR:

DENUMIREA POZIŢIEI : ASISTENT MEDICAL COMUNITAR

 • Nivelul poziţiei: execuţie, membru în echipa comunitară integrată
 • Scopul principal al poziţiei: acordarea de servicii de asistenţă medicală comunitară în scopul îmbunătăţirii accesului populaţiei aparţinând grupurilor vulnerabile, din localităţile selectate pentru derularea proiectului, la servicii médico-sociale de calitate, integrate la nivelul comunităţilor cu servicii ale medicului de familie, al altor furnizori de servicii medicale, cu serviciile sociale şi serviciile educaţionale.
 • Durata muncii: pe perioada derulării proiectului
 • Locul de desfăşurare a activităţii: UAT/Centrul Comunitar Integrat + teren

DENUMIREA POZIŢIEI: MEDIATOR SANITAR

 • Nivelul poziţiei: execuţie, membru în echipa comunitară integrată
 • Scopul principal al poziţiei: facilitarea accesului persoanelor de etnie rromă, din localităţile selectate pentru derularea proiectului, la servicii medico-sociale
 • Durata muncii: pe perioada derulării proiectului
 • Locul de desfăşurare activităţii: UAT/Centrul Comunitar Integrat + teren

DESCRIEREA ACTIVITĂŢILOR. RESPONSABILITĂŢILOR CORESPUNZĂTOARE POZIŢIILOR:

Atribuţiile asistentului medical comunitar conform documentului cadru ce conţine atribuţiile, întocmit cu respectarea prevederilor HG nr. 324/ 2019 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea, funcţionarea şi finanţarea activităţii de asistenţă medicală comunitară :

 1. realizează catagrafia populaţiei din colectivitatea locală din punctul de vedere al determinanţilor stării de sănătate şi identifică gospodăriile cu persoanele vulnerabile şi/sau cu risc medico-social din cadrul comunităţii, cu prioritate copiii, gravidele, lăuzele şi femeile de vârstă fertilă;
 2. identifică persoanele neînscrise pe listele medicilor de familie şi sprijină înscrierea acestora pe listele medicilor de familie;
 3. semnalează medicului de familie persoanele vulnerabile din punct de vedere medical şi social care necesită acces la servicii de sănătate preventive sau curative şi asigură sau facilitează accesul persoanelor care trăiesc în sărăcie sau excluziune socială la serviciile medicale necesare, conform competenţelor profesionale;
 4. participă în comunităţile în care activează la implementarea programelor naţionale de sănătate, precum şi Ia implementarea programelor şi acţiunilor de sănătate publică judeţene sau locale pe teritoriul colectivităţii locale, adresate cu precădere persoanelor vulnerabile din punct de vedere medical, social sau economic;
 5. furnizează servicii de sănătate preventive şi de promovare a comportamentelor favorabile sănătăţii copiilor, gravidelor şi lăuzelor, cu precădere celor provenind din familii sau grupuri vulnerabile, în limita competenţelor profesionale;
 6. furnizează servicii medicale de profilaxie primară, secundară şi terţiară membrilor comunităţii, în special persoanelor care trăiesc în sărăcie sau excluziune socială, în limita competentelor profesionale;
 7. informează, educă şi conştientizează membrii colectivităţii locale cu privire la menţinerea unui stil de viaţă sănătos şi implementează sesiuni de educaţie pentru sănătate de grup, pentru promovarea unui stil de viaţă sănătos împreună cu personalul din cadrul serviciului de promovare a sănătăţii din cadrul direcţiilor de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, iar pentru aspectele ce ţin de sănătatea mintală, împreună cu personalul din cadrul centrelor de sănătate mintală;
 8. administrează tratamente, în limita competenţelor profesionale, conform prescripţiei medicului de familie sau a medicului specialist, cu respectarea procedurii de manipulare a deşeurilor medicale, respectiv depozitarea deşeurilor medicale rezultate din administrarea tratamentelor prescrise de medic; ţin evidenţa administrării manevrelor terapeutice, în limita competenţelor profesionale; i) anunţă imediat medicul de familie sau serviciul judeţean de ambulanţă, respectiv Serviciul de Ambulanţă Bucureşti-Ilfov, atunci când identifică în teren un membru al comunităţii aflat într-o stare medicală de urgenţă;
 9. identifică persoanele, cu precădere copiii diagnosticaţi cu boli pentru care se ţine o evidenţă specială, respectiv TBC, prematuri, anemici, boli rare etc, şi le îndrumă sau le însoţesc, după caz, la medicul de familie şi/sau serviciile de sănătate de specialitate;
 10. supraveghează în mod activ bolnavii din evidenţele speciale - TBC, prematuri, anemici, boli rare etc. -şi participă la administrarea tratamentului strict supravegheat al acestora, în limita competenţelor profesionale;
 11. realizează managementul de caz în cazul bolnavilor cu boli rare, în limita competenţelor profesionale, conform modelului de management de caz, adoptat prin ordin al ministrului sănătăţii; m) supraveghează tratamentul pacienţilor cu tuberculoză şi participă la administrarea tratamentului strict supravegheat (DOT/TSS) al acestora, în limita competenţelor profesionale;
 12. pentru pacienţii cu tulburări psihice contribuie la realizarea managementului de caz organizat de centrele de sănătate mintală din aria administrativ-teritorială, ca parte a echipei terapeutice, în limita competenţelor; identifică persoanele cu eventuale afecţiuni psihice din aria administrativ-teritorială, le informează pe acestea, precum şi familiile acestora asupra serviciilor medicale specializate de sănătate mintală disponibile şi monitorizează accesarea acestor servicii; notifică imediat serviciile de urgenţă (ambulanţă, poliţie) şi centrul de sănătate mintală în situaţia în care identifică beneficiari aflaţi în situaţii de urgenţă psihiatrică; monitorizează pacienţii obligaţi la tratament prin hotărâri ale instanţelor de judecată, potrivit prevederilor art. 109 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare şi notifică centrele de sănătate mintală şi organele de poliţie locale şi judeţene în legătură cu pacienţii noncomplianţi;
 13. identifică şi notifică autorităţilor competente cazurile de violenţă domestică, cazurile de abuz, alte situaţii care necesită intervenţia altor servicii decât cele care sunt de competenţa asistenţei medicale comunitare;
 14. participă Ia aplicarea măsurilor de prevenire şi combatere a eventualelor focare de infecţii; q) în localităţile fără medic de familie şi/sau personal medical din cadrul asistenţei medicale şcolare efectuează triajul epidemiologie în unităţile şcolare la solicitarea direcţiilor de sănătate publică judeţene, în limita competenţelor profesionale;
 15. identifică, evaluează şi monitorizează riscurile de sănătate publică din comunitate şi participă la monitorizarea intervenţiei şi evaluarea impactului, din perspectiva medicală şi a serviciilor de sănătate;
 16. întocmesc evidenţele necesare şi completează documentele utilizate în exercitarea atribuţiilor de serviciu, respectiv registre, fişe de planificare a vizitelor la domiciliu, alte documente necesare sau solicitate şi conforme atribuţiilor specifice activităţilor desfăşurate;
 17. elaborează raportările curente şi rapoartele de activitate, în conformitate cu sistemul de raportare definit de Ministerul Sănătăţii, şi raportează activitatea în aplicaţia on-line AMCMSR.gov.ro, cu respectarea confidenţialităţii datelor personale şi a diagnosticului medical al beneficiarilor;
 18. desfăşoară activitatea în sistem integrat, prin aplicarea managementului de caz, cu ceilalţi profesionişti din comunitate: asistentul social/tehnicianul în asistenţă socială, consilierul şcolar şi/sau mediatorul şcolar, pentru gestionarea integrată a problemelor medico-socio-educaţionale ale persoanelor vulnerabile, şi lucrează în echipă cu moaşa şi/sau mediatorul sanitar, acolo unde este cazul;
 19. participă la realizarea planului comun de intervenţie al echipei comunitare integrate/planului de servicii, conform legislaţiei în vigoare, din perspectiva serviciilor de sănătate, şi coordonează implementarea intervenţiilor integrate dacă prioritatea de intervenţie este medicală şi de acces la serviciile de sănătate; participă la monitorizarea intervenţiei şi evaluarea impactului asupra beneficiarului, din perspectivă medicală şi a serviciilor de sănătate;
 20. colaborează cu alte instituţii şi organizaţii, inclusiv cu organizaţiile neguvernamentale, pentru realizarea de programe, proiecte şi acţiuni care se adresează persoanelor sau grupurilor vulnerabile/aflate în risc din punct de vedere medical, economic sau social;
 21. realizează alte activităţi, servicii şi acţiuni de sănătate publică adaptate nevoilor specifice ale comunităţii şi persoanelor din comunitate aparţinând grupurilor vulnerabile/aflate în risc, în limita competenţelor profesionale.

Atribuţiile mediatorului sanitar conform documentului cadru, intocmit cu respectarea prevederilor HG nr. 324/ 2019 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea, funcţionarea şi finanţarea activităţii de asistenţă medicală comunitară:

 1. realizează catagrafia populaţiei din comunitatea deservită, precum comunităţile de etnie romă, cu prioritate copiii, gravidele, lăuzele şi femeile de vârstă fertilă;
 2. facilitează accesul acestora la servicii de sănătate, la măsuri şi acţiuni de asistenţă socială şi alte măsuri de protecţie socială şi servicii integrate adecvate nevoilor identificate;
 3. identifică membrii de etnie romă din comunitate neînscrişi pe listele medicilor de familie şi sprijină înscrierea acestora, inclusiv cu sprijinul serviciului public de asistenţă socială;
 4. semnalează medicului de familie persoanele care necesită acces la servicii de sănătate preventive sau curative şi asigură sau facilitează accesul acestora la serviciile medicale necesare;
 5. în colectivităţile locale în care activează participă la implementarea programelor naţionale de sănătate pe teritoriul administrativ respectiv, adresate cu precădere persoanelor vulnerabile din punct de vedere medical, social şi economic, împreună cu asistentul medical comunitar şi/sau moaşa şi cu personalul de specialitate din cadrul direcţiilor de sănătate publice judeţene;
 6. sprijină personalul medical care activează în unităţile de învăţământ în procesul de monitorizare a stării de sănătate a elevilor prin facilitarea comunicării dintre cadrele medicale şcolare şi părinţi;
 7. explică avantajele igienei personale, a locuinţei, a surselor de apă şi a sanitaţiei, promovează măsurile de igienă dispuse de autorităţile competente;
 8. informează membrii colectivităţii locale cu privire la menţinerea unui stil de viaţă sănătos şi
  organizează sesiuni de educaţie pentru sănătate de grup, pentru promovarea unui stil de viaţă sănătos,
  împreună cu asistentul medical comunitar şi/sau moaşa şi cu personalul din cadrul serviciului de
  promovare a sănătăţii din cadrul direcţiilor de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti;
 9. participă, prin facilitarea comunicării, împreună cu asistentul medical comunitar, la depistarea activă a
  cazurilor de tuberculoză şi a altor boli transmisibile, sub îndrumarea medicului de familie sau a cadrelor
  medicale din cadrul direcţiei de sănătate publică sau al dispensarului de pneumoftiziologie;
 10. însoţesc cadrele medico-sanitare în activităţile legate de prevenirea sau controlul situaţiilor epidemice, facilitând implementarea măsurilor adecvate, şi explică membrilor colectivităţii locale rolul şi scopul măsurilor de urmărit;
 11. facilitează acordarea primului ajutor, prin anunţarea asistentului medical comunitar, moaşei, personalului cabinetului/cabinetelor medicului de familie, cadrelor medicale/serviciului de ambulanţă, şiînsoţesc în colectivitatea locală echipele care acordă asistenţă medicală de urgenţă
 12. facilitează comunicarea dintre autorităţile publice locale şi comunitatea din care fac parte şi
 13. comunicarea dintre membrii comunităţii şi personalul medicosocial care deserveşte comunitatea;
 14. întocmesc evidenţele necesare şi completează documentele utilizate în exercitarea atribuţiilor de
 15. serviciu, respectiv registre, fişe de planificare a vizitelor la domiciliu, alte documente solicitate, conformatribuţiilor;
 16. elaborează raportările curente şi rapoartele de activitate, în conformitate cu sistemul de raportare definit de Ministerul Sănătăţii, şi raportează activitatea în aplicaţia on-line AMCMSR.gov.ro, cu respectarea confidenţialităţii datelor personale şi a diagnosticului medical al beneficiarilor;
 17. desfăşoară activitatea în sistem integrat cu asistentul medical comunitar, moaşa, asistentul social/tehnicianul în asistenţă socială, consilierul şcolar şi/sau mediatorul şcolar pentru gestionarea integrată a problemelor medico-socio-educaţionale ale persoanelor vulnerabile;
 18. participă la realizarea planului comun de intervenţie a echipei comunitare integrate, din perspectiva serviciilor de mediere sanitară din cadrul serviciilor de asistenţă medicală comunitară;
 19. colaborează cu alte instituţii şi organizaţii, inclusiv cu organizaţiile neguvernamentale, pentru realizarea de programe, proiecte şi acţiuni care se adresează persoanelor sau grupurilor vulnerabile de etnie romă;
 20. realizează alte activităţi şi acţiuni de sănătate publică adaptate nevoilor specifice ale comunităţii şi persoanelor sau grupurilor vulnerabile de etnie roma colaborează cu asistentul medical comunitar, asistentul social/tehnicianul în asistenţă socială, moaşa, cadrele didactice din unităţile şcolare din unitatea/subdiviziunea administrativ-teritorială

CONDIŢII GENERALE PENTRU OCUPAREA POZIŢIILOR DE ASISTENT MEDICAL COMUNITAR ŞI MEDIATOR SANITAR

Pentru înscriere, persoanele interesate pentru ocuparea poziţiei de asistent medical comunitar şi de mediator sanitar trebuie să îndeplinească următoarele condiţii generale:

 1. are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând
  Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
 2. cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 3. are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 4. are capacitate deplină de exerciţiu;
 5. are o stare de sănătate corespunzătoare poziţiei pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei
  medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 6.  îndeplineşte condiţiile de studii
 7. nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, a unei infracţiuni de serviciu sau în legătură cu serviciul, a unei infracţiuni care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

CONDIŢII SPECIFICE PENTRU OCUPAREA POZIŢIEI DE ASISTENT MEDICAL COMUNITAR:

 1. pentru asistentul medical comunitar: absolvirea liceului sanitar, studii postliceale sanitare sau învăţământ universitar în specializarea "asistenţă medicală" sau în specializarea "moaşă";
 2. cunoştinţe de operare pe calculator: nivel minim.

CONDIŢII SPECIFICE PENTRU OCUPAREA POZIŢIEI DE MEDIATOR SANITAR: studii minime obligatorii conform legislaţiei în vigoare ;

 1. cunoştinţe de operare pe calculator: nivel minim;
 2. absolvent al cursurilor de formare profesională cu certificat de calificare în ocupaţia de mediatori
  sanitar, conform legislaţiei în vigoare.

DOCUMENTE NECESARE ÎNSCRIERII ÎN GRUPUL ŢINTĂ:

în vederea înscrierii, persoanele interesate vor depune la sediul DSP-urilor judeţene un dosar, care va cuprinde următoarele documente:

PENTRU POZIŢIA DE ASISTENT MEDICAL COMUNITAR:

în vederea înscrierii, în termen de 10 de zile lucrătoare de la data publicării anunţului, persoanele interesate depun, la Direcţia de Sănătate Publică a judeţului, un dosar, care va conţine în mod obligatoriu:

 1. cerere de înscriere prevăzut în anexa nr. 2 la prezenta Metodologie;
 2. curriculum vitae, semnat pe fiecare pagină;
 3. copia actului de identitate; copia certificatului de naştere, copia certificatului de căsătorie {după caz, hotărâre judecătorească de divorţ);
 4. copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări;
 5. copia Certificatului de membru al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, în termen de valabilitate sau adeverinţă de înscriere în Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, după caz;
 6. copia avizului anual pentru autorizarea exercitării profesiei, în termen de valabilitate;
 7. copia carnetului de muncă şi după caz, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi/sau în specialitatea studiilor, respectiv care să ateste experienţa profesională specifică necesară pentru ocuparea poziţiei (ex:adeverinţe privind vechimea în munca şi în specialitatea studiilor, contracte de muncă, fişe de post, recomandări, etc);
 8. adeverinţa care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior depunerii dosarului de către medicul de familie al candidatului;
 9. cazierul judiciar valabil - original;
 10. Declaraţie pe proprie răspundere din care să rezulte că nu mai este înscris în nici un program/proiect din care este finanţat/subvenţionat; în situaţia în care persoana care depune documentaţia mai este înscrisă într-un astfel de program/proiect va menţiona acest aspect în declaraţie, precum şi faptul că în situaţia selectării şi în acest proiect, îşi va asuma obligaţia ca, în termen de 10 zile de la data comunicării admiterii sale în cadrul proiectului, va renunţa la programul/proiectul anterior; în original;

Actele prevăzute la punctele 3, 4, 5, 6 şi 7 vor fi prezentate în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea. Conformitatea cu originalul se realizează de către reprezentantul Direcţiei de Sănătate Publică Judeţeană - coordonatorul activităţii de asistenţă medicală comunitare/ persoana cu atribuţii de coordonare judeţeană a activităţii de asistenţă medicală comunitară pentru cazurile în care nu e desemnat un coordonator judeţean

PENTRU POZIŢIA DE MEDIATOR SANITAR:

în vederea înscrierii, în termen de 10 de zile lucrătoare de la data publicării anunţului, persoanele interesate depun, la Direcţia de Sănătate Publică a judeţului, un dosar, care va conţine în mod obligatoriu:

 1. cererea de înscriere prevăzută în anexa nr.2 la prezenta Metodologie;
 2. curriculum vitae, semnat pe fiecare pagină;
 3. copia actului de identitate; copia certificatului de naştere, copia certificatului de căsătorie (după caz, hotărâre judecătorească de divorţ);
 4. copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări;
 5. copia carnetului de muncă şi după caz, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi/sau în specialitatea studiilor, respectiv care să ateste experienţa profesională specifică necesară pentru ocuparea poziţiei (ex:adeverinţe privind vechimea în munca şi în specialitatea studiilor, contracte de muncă, fişe de post, recomandări, etc);
 6. adeverinţa care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior depunerii dosarului de către medicul de familie al candidatului;
 7. cazierul judiciar - original;
 8. declaraţie pe proprie răspundere din care să rezulte că nu mai este înscris în niciun program/proiect din care este finanţat/subvenţionat; în situaţia în care persoana care depune documentaţia mai este înscrisă într-un astfel de program/proiect va menţiona acest aspect în declaraţie, precum şi faptul că în situaţia selectării şi în acest proiect, îşi va asuma obligaţia ca, în termen de 10 zile de la data comunicării admiterii sale în cadrul proiectului, va renunţa la programul/proiectul anterior; în original;
 9. certificat de calificare în ocupaţia de mediator sanitar conform legislaţiei în vigoare, în copie;
 10. adeverinţă din care să rezulte că Ia nivelul localităţii din proiect pentru care depune dosarul există comunitate de etnie romă conform art.4 lit. b) din HG 459/2010 privind aprobarea standardului de cost/an pentru servicii acordate în unităţile de asistenţă medico-sociale şi a unor normative privind personalul din unităţile de asistenţă medico-socială şi personalul  
 11. desfăşoară activităţi de asistenţă medicală comunitară care.Actele prevăzute la punctele 3, 4, 5 şi 9 vor fi prezentate în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea. Conformitatea cu originalul se realizează de către reprezentantul Direcţiei de Sănătate Publ ică Judeţeană - coordonatorul activităţii de asistenţă medicală comunitară.

MODEL Calendar procedură de recrutare si selecţie:

 

Data/ora

PUBLICITATE

29 octombrie 2019

DEPUNERE DOSARE la COORDONATORUL JUDEŢEAN AL ACTIVITĂŢII DE ASISTENŢĂ MEDICALA COMUNITARĂ DE LA NIVELUL DSP-urilor/ PERSOANA CU ATRIBUŢII DE COORDONARE JUDEŢEANĂ A ACTIVITĂŢII DE ASISTENŢĂ MEDICALĂ COMUNITARĂ PENTRU CAZURILE IN CARE NU ESTE DESEMNAT UN COORDONATORUL JUDEŢEAN LA MINISTERUL SĂNĂTĂŢII ÎN ATENŢIA COMISIEI DE RECRUTARE ŞI SELECŢIE

29 octombrie-11 noiembrie 2019

DOSARELE SE TRANSMIT DE CÂTRE COORDONATORUL JUDEŢEAN AL ACTIVITĂŢII DE ASISTENŢĂ MEDICALA COMUNITARĂ DE LA NIVELUL DSP-urilor/ PERSOANA CU ATRIBUŢII DE COORDONARE JUDEŢEANĂ A ACTIVITĂŢII DE ASISTENŢĂ MEDICALĂ COMUNITARĂ PENTRU CAZURILE IN CARE NU ESTE DESEMNAT UN COORDONATORUL JUDEŢEAN LA MINISTERUL SĂNĂTĂŢII ÎN ATENŢIA COMISIEI DE RECRUTARE ŞI SELECŢIE

13 noiembrie 2019

SECRETARUL COMISIEI PREDĂ DOSARELE PREŞEDINTELUI COMISIEI

1

20 noiembrie 2019

PROCEDURA DE EVALURAEA DOSARELOR de către COMISIA DE RECRUTARE ŞI SELECŢIE

20-22 noiembrie 2019

AFIŞARE REZULTATE RECRUTARE ŞI SELECŢIE

25 noiembrie 2019, ora 10.00

DEPUNERE CONTESTAŢII LA SEDIUL DSP-URILOR

25-26 noiembrie 2019, ora 10.00

COORDONATORUL ACTIVITĂŢII DE ASISTENŢĂ MEDICALA COMUNITARĂ    DE    LA    NIVELUL        DSP TRANSMITE CONTESTAŢIILE

26-27 noiembrie 2019

SOLUŢIONARE CONTESTAŢII

27-28 noiembrie 2019

AFIŞARE REZULTATE SOLUŢIONARE CONTESTAŢII

28 noiembrie 2019, ora 17.00

AFIŞARE REZULTATE FINALE

29 noiembrie 2019, ora 10.00

ÎNCHEIERE CONTRACT DE SUBVENŢIE

10 decembrie 2019

Cererea de înscriere prevăzut în anexa nr. 2 la prezenta Metodologie se pune la dispoziţie candidaţilor de către Direcţia de Sănătate Publică din oficiu, prin publicare pe pagina de internet a acesteia şi a Ministerului Sănătăţii în format deschis, editabil, în cadrul secţiunii dedicate publicităţii recrutării.

Metodologie de recrutare și selecție POCU 122607

Lista AAPL-urilor care au semnat protocolul SCI cu asumare HCL

Cerere de înscriere procedura de recrutare și selecție