Ministerul Sanatatii

 
Ordin nr. 1159/2010

din 31/08/2010
Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 625 din 06/09/2010

privind aprobarea Listei unitatilor de asistenta medicala autorizate pentru examinarea ambulatorie a candidatilor la obtinerea permisului de conducere si a conducatorilor de autovehicule sau tramvaie


 

    Avand in vedere:
   - Referatul de aprobare al Directiei asistenta medicala nr. Cs. A. 9.236 din 31 august 2010,
   - prevederile art. 10 alin. (1) din titlul I "Sanatatea publica" din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare;
   - art. 22 alin. (5) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,
    in temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) din Hotararea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea si functionarea Ministerului Sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare,

    ministrul sanatatii emite urmatorul ordin:

   Art. 1. - Se aproba Lista unitatilor de asistenta medicala autorizate pentru examinarea ambulatorie a candidatilor la obtinerea permisului de conducere si a conducatorilor de autovehicule sau tramvaie, prezentata in anexa nr. 1.
   Art. 2. - (1) Unitatile de asistenta medicala prevazute in anexa nr. 1 se autorizeaza, la cererea acestora, de catre directiile de sanatate publica judetene sau a municipiului Bucuresti, dupa caz.
   (2) Unitatile de asistenta medicala precizate in anexa nr. 1 se autorizeaza pentru examinarea medicala ambulatorie a candidatilor la obtinerea permisului de conducere si a conducatorilor de autovehicule sau tramvaie, cu exceptia persoanelor care concura la siguranta circulatiei rutiere, a caror examinare medicala este asigurata prin unitati medicale specializate, agreate de Ministerul Transporturilor si Infrastructurii, conform reglementarilor proprii.
   Art. 3. - In vederea autorizarii, unitatile de asistenta medicala prevazute in anexa nr. 1 trebuie sa fie organizate in una dintre structurile aprobate, conform dispozitiilor legale in vigoare.
   Art. 4. - (1) Unitatea de asistenta medicala care doreste autorizarea pentru examinarea ambulatorie a candidatilor la obtinerea permisului de conducere si a conducatorilor de autovehicule sau tramvaie, pentru una ori mai multe dintre urmatoarele specialitati: medicina interna, oftalmologie, ORL, neurologie, psihiatrie, ortopedie-traumatologie, adreseaza o cerere scrisa directiei de sanatate publica din aria administrativ-teritoriala unde isi desfasoara activitatea.
   (2) Unitatea de asistenta medicala este obligata sa depuna, impreuna cu cererea prevazuta la alin. (1), urmatoarele documente:
   a) certificatul de inregistrare in Registrul unic al cabinetelor medicale, pentru furnizorii organizati conform Ordonantei Guvernului nr. 124/1998 privind organizarea si functionarea cabinetelor medicale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, indiferent de forma lor de infiintare si organizare sau, dupa caz, actul de infiintare sau organizare conform legislatiei in vigoare;
   b) autorizatia sanitara de functionare, conform legii/raport sau proces-verbal de constatare a conditiilor igienico-sanitare, dupa caz;
   c) dovada detinerii unui spatiu de care dispune in mod legal;
   d) dovada achitarii contributiei la Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate;
   e) dovada detinerii asigurarii de raspundere civila in domeniul medical;
   f) dovada ca are angajat personal medico-sanitar pentru specialitatile medicale pentru care solicita autorizarea, conform reglementarilor legale in vigoare;
   g) dovada ca medicii au drept de libera practica/certificat de membru al Colegiului Medicilor din Romania, conform reglementarilor legale in vigoare;
   h) pentru asistentii medicali, autorizatie de libera practica/certificat de membru al Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din Romania, conform reglementarilor legale in vigoare;
   i) dovada ca fiecare angajat medico-sanitar detine asigurare de raspundere civila in domeniul medical;
   j) dovada detinerii in proprietate a aparaturii din dotare;
   k) documente care dovedesc verificarea metrologica, service-ul, intretinerea si verificarea tehnica periodica a aparaturii din dotare.
   Art. 5. - (1) Directiile de sanatate publica judetene sau a municipiului Bucuresti, dupa caz, sunt obligate sa comunice unitatii de asistenta medicala solicitante raspunsul la cererea de autorizare depusa, in termen de maximum 30 de zile de la data inregistrarii acesteia, conform modelului prevazut in anexa nr. 2.
   (2) In cazul in care constata o neregularitate a documentatiei depuse, directia de sanatate publica judeteana sau a municipiului Bucuresti, dupa caz, va notifica acest fapt solicitantului autorizatiei cu cel putin 10 zile inainte de expirarea termenului prevazut la alin. (1), cu mentionarea punctuala si explicita a neregularitatilor constatate.
   Art. 6. - (1) Autorizarea pentru examinarea ambulatorie a candidatilor la obtinerea permisului de conducere si a conducatorilor de autovehicule sau tramvaie este valabila pe toata perioada in care sunt respectate conditiile de autorizare, cu avizare anuala.
   (2) Unitatea de asistenta medicala solicitanta, prin reprezentantul sau legal, se obliga in scris sa comunice directiei de sanatate publica judetene sau a municipiului Bucuresti, dupa caz, in termen de 5 zile lucratoare, orice modificare a conditiilor initiale in baza carora au fost autorizate.
   (3) In cazul constatarii nerespectarii conditiilor care au stat la baza autorizarii unitatilor de asistenta medicala pentru examinarea ambulatorie a candidatilor la obtinerea permisului de conducere si a conducatorilor de autovehicule sau tramvaie, directiile de sanatate publica judetene ori a municipiului Bucuresti suspenda autorizarea pana la remedierea deficientelor sau, dupa caz, anuleaza autorizarea.
   Art. 7. - Prevederile prezentului ordin se aplica si unitatilor de asistenta medicala apartinand ministerelor si institutiilor cu retele sanitare proprii.
   Art. 8. - Incepand cu data de 3 ianuarie 2011 toate unitatile de asistenta medicala care efectueaza examinarea ambulatorie a candidatilor la obtinerea permisului de conducere si a conducatorilor de autovehicule sau tramvaie trebuie sa fie autorizate conform prevederilor prezentului ordin.
   Art. 9. - Directiile de sanatate publica judetene sau a municipiului Bucuresti, dupa caz, sunt obligate sa faca publica, inclusiv prin afisarea la loc vizibil la sediul acestora, lista cuprinzand numele unitatilor de asistenta medicala autorizate pentru examinarea ambulatorie a candidatilor la obtinerea permisului de conducere si a conducatorilor de autovehicule sau tramvaie, precum si datele de contact ale acestora si sa o actualizeze permanent.
   Art. 10. - Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezentul ordin.
   Art. 11. - Directiile de specialitate din cadrul Ministerului Sanatatii, directiile de sanatate publica judetene sau a municipiului Bucuresti si unitatile de asistenta medicala implicate vor duce la indeplinire dispozitiile prezentului ordin.
   Art. 12. - Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

    Ministrul sanatatii,
Cseke Attila

    Bucuresti, 31 august 2010.
    Nr. 1.159.

   ANEXA Nr. 1

    LISTA
unitatilor de asistenta medicala autorizate pentru examinarea
ambulatorie a candidatilor la obtinerea permisului de conducere
si a conducatorilor de autovehicule sau tramvaie

   1. Cabinete medicale organizate conform Ordonantei Guvernului nr. 124/1998 privind organizarea si functionarea cabinetelor medicale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare (individual, grupate, asociate) in una sau mai multe dintre urmatoarele specialitati: medicina interna, oftalmologie, ORL, neurologie, psihiatrie, ortopedie-traumatologie
   2. Societati civile medicale organizate conform Ordonantei Guvernului nr. 124/1998, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, in una sau mai multe dintre urmatoarele specialitati: medicina interna, oftalmologie, ORL, neurologie, psihiatrie, ortopedie-traumatologie
   3. Unitati sanitare ambulatorii de specialitate, cu personalitate juridica, organizate conform Ordonantei Guvernului nr. 124/1998, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, in una sau mai multe dintre urmatoarele specialitati: medicina interna, oftalmologie, ORL, neurologie, psihiatrie, ortopedie-traumatologie
   4. Unitati sanitare ambulatorii de specialitate, cu sau fara personalitate juridica, ce au aprobate in structura organizatorica a acestora cabinete in una sau mai multe dintre urmatoarele specialitati: medicina interna, oftalmologie, ORL, neurologie, psihiatrie, ortopedie-traumatologie
   5. Cabinete medicale din ambulatoriul integrat al spitalelor, aprobate in structura organizatorica a acestora, in una sau mai multe dintre urmatoarele specialitati: medicina interna, oftalmologie, ORL, neurologie, psihiatrie, ortopedie-traumatologie
   6. Centre de diagnostic si tratament care au in structura lor cabinete de specialitate in una sau mai multe dintre urmatoarele specialitati: medicina interna, oftalmologie, ORL, neurologie, psihiatrie, ortopedie-traumatologie
   7. Centre medicale care au in structura lor cabinete in una sau mai multe dintre urmatoarele specialitati: medicina interna, oftalmologie, ORL, neurologie, psihiatrie, ortopedie-traumatologie
   8. Unitati sanitare ambulatorii de specialitate organizate conform Hotararii Guvernului nr. 532/1991 privind reglementarea asistentei medicale cu plata in unitatile sanitare, cu completarile ulterioare, care au in structura lor cabinete de specialitate in una sau mai multe dintre urmatoarele specialitati: medicina interna, oftalmologie, ORL, neurologie, psihiatrie, ortopedie-traumatologie

   ANEXA Nr. 2

    DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA A
    JUDETULUI ................./MUNICIPIULUI BUCURESTI

    AUTORIZARE
pentru examinarea ambulatorie a candidatilor la obtinerea permisului
de conducere si a conducatorilor de autovehicule sau tramvaie
nr. ............... din data .................

    Ca urmare a cererii unitatii .................................., cu sediul in ............................................................., inregistrata la Directia de Sanatate Publica a Judetului............./Municipiului Bucuresti cu nr. .................................,
    avand in vedere documentele depuse,
    in temeiul prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,
    Directia de Sanatate Publica a Judetului.............../Municipiului Bucuresti autorizeaza unitatea de asistenta medicala ................................................................... pentru examinarea ambulatorie a candidatilor la obtinerea permisului de conducere si a conducatorilor de autovehicule sau tramvaie, pentru urmatoarele specialitati:
   a) medicina interna ..........................................................................................;
   b) oftalmologie .................................................................................................;
   c) ORL ..............................................................................................................;
   d) neurologie ....................................................................................................;
   e) psihiatrie ......................................................................................................;
   f) ortopedie-traumatologie ............................................................................... .
    Prezenta autorizare este valabila pe toata perioada indeplinirii conditiilor de autorizare, cu avizare anuala.

    Director executiv,
Numele in clar ...........................
Semnatura si stampila ..................